Search Machine Learning Repository:
All publications by Qi Tian
authors venues yearsSuper-Bit Locality-Sensitive Hashing
Jianqiu Ji, Jianmin Li, Shuicheng Yan, Bo Zhang and Qi Tian
Advances in Neural Information Processing Systems 25, 2012