Search Machine Learning Repository:
All publications by Xiangyang Xue
authors venues yearsGroupwise Constrained Reconstruction for Subspace Clustering
Ruijiang Li, Bin Li, Ke Zhang, Cheng Jin and Xiangyang Xue
Proceedings of the 29th International Conference on Machine Learning (ICML-12), 2012


Transfer learning for collaborative filtering via a rating-matrix generative model
Bin Li, Qiang Yang and Xiangyang Xue
Proceedings of the 26th International Conference on Machine Learning (ICML-09), 2009


Optimal dimensionality of metric space for classification
Wei Zhang, Xiangyang Xue, Zichen Sun, Yue-fei Guo and Hong Lu
Proceedings of the 24th International Conference on Machine Learning (ICML-07), 2007


Support cluster machine
Bin Li, Mingmin Chi, Jianping Fan and Xiangyang Xue
Proceedings of the 24th International Conference on Machine Learning (ICML-07), 2007