Search Machine Learning Repository:
All publications by Yuesheng Xu
authors venues yearsReproducing Kernel Banach Spaces for Machine Learning
Haizhang Zhang, Yuesheng Xu and Jun Zhang
Journal of Machine Learning Research, 2009


Refinement of Reproducing Kernels
Yuesheng Xu and Haizhang Zhang
Journal of Machine Learning Research, 2009


Refinable Kernels
Yuesheng Xu and Haizhang Zhang
Journal of Machine Learning Research, 2007


Universal Kernels
Charles A. Micchelli, Yuesheng Xu and Haizhang Zhang
Journal of Machine Learning Research, 2006